Gimnazjum nr 10

INNOWACJA "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Innowacja ,, Moja przyszłość”  realizowana była w klasie drugiej sportowej.
Cel główny to: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia

Cele szczegółowe:

  1. Ukierunkowanie ucznia na rozwój i samopoznanie
  2. Określenie zainteresowań, zdolności i możliwości ucznia
  3. Opracowanie planu kariery zawodowej
  4. Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacji trudnych takich jak bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja
  5. Przygotowanie do roli pracownika
  6. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji  edukacyjnych

Prowadzący: Pani Nina Mardeusz

 

INNOWACJA METODYCZNA „GRAMMAR THROUGH SONGS AND DRAMA”

/GRAMATYKA POPRZEZ  PIOSENKI I LITERATURĘ/

     26 uczniów klasy Ia gimnazjum brało udział w 25 zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez Panią Joannę Kruk doskonaląc struktury gramatyczne  i inne sprawności języka angielskiego za pomocą tekstów literackich i piosenek oraz rozwijając swoje talenty artystyczne i aktorskie. Nadrzędnymi  celami  innowacji było  motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania językiem obcym, zdobywanie wiedzy przez przeżycie i doświadczenie, wyzwalanie samodzielności, inicjatywy i spontaniczności, kształtowanie umiejętności koncentracji, współpracy i porozumiewania się, rozwijanie uczuć estetycznych i umiejętności wypowiadania się w formie artystycznej, pobudzanie wyobraźni oraz przygotowanie do odbioru dóbr kultury.

Tematyka zajęć związana była z życiem rodzinnym, szkolnym, z zainteresowaniami  wychowanków. Fragmenty literackie, teksty piosenek były dobierane pod kątem ich przydatności do osiągnięcia założonych celów. Treści sprzyjały rozwijaniu wielu sprawności językowych oraz były źródłem dyskusji klasowych z przesłaniem wychowawczym, profilaktycznym,  ponadto zaznajamiały uczniów z żywym językiem stosowanym w różnych okresach.

Prowadzący: Pani Joanna Kruk

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce