Aktywna tablica

   "Aktywna tablica" to Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Cele programu:
   Głównym celem Programu jest umożliwienie  wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie  kompetencji  uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach Programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia  uczniów w szkołach.
   Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ  również na rozwój  poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.
Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych (UCHWAŁA NR 108/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017r.)

   W ramach projektu Szkoła została wyposażona w dwie interaktywne tablice (pracownia wychowania wczesnoszkolnego i pracownia matematyczna)..

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce