Szkoła Podstawowa nr 22

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - POTRAFIĘ PROGRAMOWAĆ

 

    W Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach realizowana będzie Innowacja Pedagogiczna – Potrafię Programować, która obejmie dzieci z klas 1-3 prowadzone przez nauczycielki Balbinę Piechocińską i Grażynę Śliwę.

Materiał będzie realizowany przez autorki programu jako cykl systematycznych ćwiczeń, w roku szkolnym 2018/19, 2019/20, 2020/21.

Ćwiczenia będą dotyczyły wybranych zajęć edukacyjnych w ramach podstawy programowej, poszerzając ją o treści zawarte w innowacji.

Umiejętność programowania, uważa się za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Naukę programowania powinno zaczynać się od najmłodszych lat szkolnych, wtedy, gdy dziecko przejawia potrzebę poznawania, poszukiwania
i odkrywania wszystkiego, co znajduje się w jego otoczeniu. Włączenie programowania do edukacji szkolnej pozwoli na lepsze nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego  i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Prowadzona innowacja ma za zadanie pokazać uczniom, że do programowania nie musimy używać komputera czy tabletu. Ważne jest  samodzielne działanie, a uczeń może być nie tylko biernym odbiorcą przekazywanych mu w treści, ale też i ich aktywnym twórcą. Zajęcia z programowania pokażą uczniom nowe horyzonty
i różnorodne ścieżki myślenia. Innowacja pedagogiczna „Potrafię Programować” będzie zintegrowana w zakresie celów, metod oraz form z edukacją polonistyczną, matematyczną, społeczną, przyrodniczą, plastyczno-techniczną, muzyczną oraz sportową.

Korzyści dla ucznia:

Dzięki udziałowi w innowacji „Potrafię Programować” uczniowie przekonają się o tym, że programowanie jest niezwykle praktyczną dziedziną, która wykorzystywana jest w każdym obszarze ludzkiego życia. Programując z wykorzystaniem Ozobotów (robotów dla dzieci), są w stanie od razu zaobserwować efekty swojej pracy, co stwarza im przyjaźniejsze warunki do przyswajania wiedzy na zajęciach z nauki programowania.

Praca z Ozobotami i matą edukacyjną przyzwyczaja dzieci do projektowego podejścia do pracy: otrzymują konkretny problem do rozwiązania za pomocą dostępnych narzędzi, tj. robota i zestawu zaprogramowanych komend. Ich zadanie polega na merytorycznym przygotowaniu się do rozwiązania problemu, obmyślenie ścieżki postępowania, wdrożenie, a na końcu obserwowanie postępów i wprowadzanie działań naprawczych. Takie podejście leży u podstaw współczesnego biznesu, więc dziecko zostaje w przyjazny sposób oswojone ze stylem pracy, który towarzyszyć mu będzie w przyszłym życiu zawodowym.


Prowadzące Innowację Pedagogiczną: Pni Balbina Piechocińska i Pani Grażyna Śliwa

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ GRYWALIZACJA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ”


    W Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach prowadzona jest Innowacja Pedagogiczna – Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej. Biorą w niej udział dzieci z klas 1a i 2a. Projekt  realizowany jest systematycznie podczas codziennych zajęć edukacyjnych.
   Zadaniem innowacji Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej  jest zmotywowanie ucznia do systematycznej nauki i wzorowego zachowania.
Postacią przewodnią i maskotką klasową, która motywuje dzieci do nauki i odpowiedniego zachowania jest Myszka Franciszka.
       W ciągu całego roku szkolnego uczeń dostaje „żółte sery” od Myszki, które może zamienić:
- w klasie 1, na wyposażenie norki Myszki Franciszki (np. „szafę”, „łóżko”, „biurko”, „fotel”, „zapasy ziarna na zimę”, itp.)
Pierwszoklasiści  mają w szkole (w teczce)  „makietę” norki Myszki Franciszki, na którą systematycznie naklejają zdobyte wyposażenie.
Za zdobycie 8 elementów wyposażenia norki Myszki Franciszki oraz 5 medali za zachowanie, uczeń otrzymuje na koniec roku ocenę WZOROWĄ. Za zdobycie 10 elementów wyposażenia norki Myszki Franciszki oraz 5 medali za zachowanie- otrzymuje ocenę WZOROWĄ oraz tytuł  UCZNIA NA MEDAL.
- w klasie 2, na „ bilet”/ „tarczę herbu” uprawniający do odwiedzenia wybranego miasta wojewódzkiego w Polsce.
Drugoklasiści mają możliwość: np.: wykonania albumu zwiedzanego miasta, przygotowania informacji o danym mieście w postaci prezentacji multimedialnej, przygotowania  potrawy charakterystycznej w danym regionie, nauczenia się tańca, zabawy związanej z przedstawianym zakątkiem kraju.
Za wykonanie prezentacji zwiedzanego miasta, uczeń otrzymuje „bilet wstępu” do wybranego przez siebie obiektu kultury i „kupon na posiłek”.
Dziecko ma w szkole (w teczce) mapę Polski podzieloną na 16 województw, na którą systematycznie nakleja zdobyte „tarcze herbów”, „bilety” i „kupony”.
Celem prowadzonej Innowacji Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej jest:

 • Zwiększenie motywacji do uczenia się i wzorowego zachowania uczniów.
 • Kształtowanie kompetencji społecznych, inicjatywy i przedsiębiorczości.
 • Zwiększenie atrakcyjności zajęć.

W wyniku realizacji programu uczeń:

 • Jest bardziej zmotywowany do uczenia się i właściwego zachowania.
 • Dąży do realizacji obranych celów.
 • Rozwija myślenie strategiczne i logiczne.
 • Jest otwarty na współpracę i przyswajanie wiedzy.

Prowadzące Innowację Pedagogiczną: Pni Balbina Piechocińska i Pani Grażyna Śliwa

 

innowacje innowacje innowacje
innowacje innowacje innowacje

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ POTRAFIĘ RATOWAĆ”

    W bieżącym roku szkolnym, w Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach realizowana jest Innowacja Pedagogiczna – Potrafię ratować, którą opracowały Panie Balbina Piechocińska i Grażyna Śliwa
 W innowacji biorą udział dzieci z klas 1-3.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ramach jednej godziny wychowania fizycznego.
Program poświęcony jest tematyce zapobiegania wypadkom oraz sposobom prawidłowego zachowania się w miejscach wypadku. Dzieci mają nie tylko poznać zasady, ale również wdrożyć odpowiednie postępowanie w sytuacjach zagrożenia oraz nabyć praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach.
     Celem wprowadzenia edukacji ratowniczej jest zapoznanie uczniów z etapami i schematami udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie w łatwy i przystępny sposób zdobędą wiedzę teoretyczną niezbędną do prawidłowego działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Nabędą również umiejętności, które mogą się przydać w najmniej oczekiwanym momencie, gdy zagrożone jest ludzkie życie.
     Zadaniem programu jest uświadomienie dzieciom o grożących niebezpieczeństwach, uwrażliwienie ich na dbałość o swoje zdrowie. Zakres treści programu dostosowany jest do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Dzięki innowacji Potrafię ratować wszyscy uczniowie będą potrafili:

 • wezwać pomoc (znają numery służb ratunkowych),
 • ocenić stan poszkodowanego,
 • ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
 • wykonać sztuczną wentylację płuc i pośredni masaż serca,
 • zatamować krwotok z nosa,
 • opatrzyć drobne skaleczenia,

W wyniku podjętych przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej działań, wzrośnie wśród uczniów  nie tylko świadomość konieczności aktywnego spędzania wolnego czasu, ale również dbałość
o bezpieczeństwo swoje i innych.
Prowadzące Innowację Pedagogiczną: wychowawczynie klas 1-3

 

innowacje innowacje

innowacje

innowacje

INNOWACJA METODYCZNA "MÓWIĘ POPRAWNIE"

      W Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach realizowana będzie Innowacja Pedagogiczna – Mówię poprawnie, która obejmie dzieci z klas 1-3 prowadzone przez nauczycielki Balbinę Piechocińską i Grażynę Śliwę.
      Materiał będzie realizowany przez autorki programu jako cykl systematycznych ćwiczeń, raz w tygodniu, w roku szkolnym 2016/17, 2017/18, 2018/19.
      Ćwiczenia będą dotyczyły wybranych zajęć edukacyjnych w ramach podstawy programowej, poszerzając ją o treści zawarte w innowacji.
•    Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane
Umiejętność poprawnego mówienia jest w naszych czasach szczególnie ważna. Coraz większą rolę odgrywają bowiem środki przekazu opierające się na słowie mówionym. Tymczasem polskie statystyki podają wysokie wskaźniki wad wymowy u dzieci. Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym często zastanawiają się czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy też może jest opóźniony lub zaburzony. Jeśli tak, to czy i w jaki sposób można pomóc dziecku.
Innowacja Mówię poprawnie, powstała na potrzeby placówki. Z obserwacji przeprowadzonych w naszej szkole wynika, że coraz więcej dzieci ma wadę wymowy i potrzebuje pomocy logopedycznej.
Proponowane zajęcia nie zastąpią terapii logopedycznej dzieciom, które nie osiągnęły normy językowej, będą jednak doskonale stymulowały językowe umiejętności, budząc zaciekawienie związanymi z nimi aspektami.
Celem Innowacji Mówię poprawnie jest:
Stymulowanie rozwoju mowy i języka tak, aby wszystkie dzieci w klasie osiągnęły:

 • sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy ,
 • umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia,
 • umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych,

Prowadzące Innowację Pedagogiczną: Pni Balbina Piechocińska i Pani Grażyna Śliwa

INNOWACJA METODYCZNA „GRAMMAR THROUGH SONGS AND DRAMA”
/GRAMATYKA POPRZEZ  PIOSENKI I LITERATURĘ/

     23 uczniów klasy 5a  brało udział w 25 zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez Panią Beatę Ciaś-Smutek,  doskonaląc struktury gramatyczne i inne sprawności języka angielskiego za pomocą tekstów literackich i piosenek oraz rozwijając swoje talenty artystyczne i aktorskie. Nadrzędnymi  celami  innowacji było  motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania językiem obcym, zdobywanie wiedzy przez przeżycie i doświadczenie, wyzwalanie samodzielności, inicjatywy i spontaniczności, kształtowanie umiejętności koncentracji, współpracy i porozumiewania się, rozwijanie uczuć estetycznych i umiejętności wypowiadania się w formie artystycznej, pobudzanie wyobraźni oraz przygotowanie do odbioru dóbr kultury.

Tematyka zajęć związana była z życiem rodzinnym, szkolnym, z zainteresowaniami  wychowanków. Fragmenty literackie, teksty piosenek były dobierane pod kątem ich przydatności do osiągnięcia założonych celów. Treści sprzyjały rozwijaniu wielu sprawności językowych oraz były źródłem dyskusji klasowych z przesłaniem wychowawczym, profilaktycznym,  ponadto zaznajamiały uczniów z żywym językiem stosowanym w różnych okresach.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wskazują na pozytywne wyniki oddziaływania zajęć innowacyjnych w postaci nie tylko przyrostu wiedzy ale i m.in. łagodzenia nastrojów wśród uczniów.

W klasie 5 a Zuzanna Olczyk brała udział w konkursach piosenki angielskiej zdobywając wyróżnienie w Małopolskim Konkursie Piosenki Angielskiej w  Miechowie, a II miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej i Niemieckiej w SP 28.

Prowadzący: Pani Beata Ciaś-Smutek

innowacje innowacje

 

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce