„Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda”

 

Logotyp

   Gmina Kielce uzyskała dofinansowanie w kwocie  1 390 212,10 zł na realizację projektu pn.: „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet  RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (projekty konkursowe).
Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VIII oraz nauczycieli 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce, tj. Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 27.
Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj. porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych.  
W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe:
1)    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki,
2)    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego,
3)    zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki,
4)    zajęcia rozwijające  uzdolnienia z przyrody.
oraz zajęcia pozaszkolne tj.: warsztaty edukacyjne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Nauczyciele zrekrutowani do Projektu uczestniczyć będą w szkoleniach dotyczących nowoczesnych metod nauczania oraz wykorzystywania narzędzi TIK w pracy z uczniem.
W ramach projektu zakupiony zostanie  sprzęt TIK (m.in. tablety, laptopy i tablice multimedialne), programy multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2019 roku.

Regulamin projektu

Wycieczka do EC1 w Łodzi

Uczestniczymy

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

ZOUM Kielce